طراحی داخلی

طراحی داخلی (Interior Design) که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، بهینه*سازی فضاهای داخلی ساختمان*ها به منظور انجام فعالیت*های روزمره یعنی زندگی و کار است.
طراحی داخلی
بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می*شود. این فضاها محیطی را ایجاد می*کنند که پاسخ*گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیت*های ما در آن صورت می*گیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح می*بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می*توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت*های ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می*دهد. بر این اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت*سازی زندگی در آن است.
فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.
طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می*دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از این*رو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه*های اعیانی نیست. طراحی داخلی می*تواند برای کل جامعه و طبقات کم*درآمد هم مفید باشد.
اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای ۴۰ یا ۶۰ متری آپارتمان*ها فراهم کنیم، طراحی داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. طراحی داخلی می*تواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم.
از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی*های روحی ـ روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی*های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار *گیرد. از این*رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که می*خواهد آن فضا بر استفاده*کننده داشته باشد.
طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه*ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی*گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.
طراحی داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار می*گیرد، به همان میزان که شامل جنبه*های کاربردی، ساختاری و فنی می*شود، طراحی تجسمی و جنبه*های بصری و زیبایی*شناسانه را نیز در بر دارد. از این*رو طراحی داخلی اغلب در ردیف هنرهای تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت در آن، بایستی تا حد نسبتاً زیادی با عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا بود.
اگرچه طراحی داخلی امروزه به عنوان یک تخصص شناخته می*شود و محدوده بسیار وسیعی را در بر می*گیرد، اما از آنجایی که این رشته در ارتباط مستقیم با فضای داخلی خانه و زندگی روزمره می*باشد، شناخت الفبای طراحی داخلی و تبیین مبانی آن به زبان ساده برای عموم مردم و بویژه زنان خانه*دار، به قابل فهم کردن آن و برخوردی علمی با این پدیده خواهد انجامید و در نهایت تأثیری عمیق بر کیفیت فضاهای زیستی جامعه ما خواهد داشت. از این*رو بنا داریم طی یادداشت*هایی به مباحث مختلف طراحی داخلی بپردازیم و با بهره*گیری از اصول طراحی تجسمی و سواد بصری و نیز با استناد به نمونه*های موفق طراحی داخلی خانه در سطح جهان، دانش و آگاهی افراد خانواده را در این خصوص افزایش دهیم. در این یادداشت*ها سعی خواهیم نمود با ذکر نکات کلیدی و کاربردی در مورد کیفیت فضاهای داخلی خانه، شما را نسبت به محیط و فضای اطرافتان و عناصر موجود در آن حساس*تر کنیم و توانایی*های علمی و کاربردی شما را در زیباسازی محیط خانه و بهبود کیفیت فضاهای آن افزایش دهیم