پرده و پنجره


پرده های بلند: رسمی تر و با شکوه تر
پیش از اندازه گیری پنجره ، تصمیم بگیرید که به دنبال چه نوع جلوه ای هستید.پرده های بلند مطلوب تر از پرده های کوتاه هستند، زیرا جلوه ایرسمی تر و با شکوه تر دارند. استفاده از پرده کوتاه معمولاً دلیلی دارد؛ مثلاً ممکن است بوفه یا دیگر وسایل مانع از انتخاب پرده ای بلند شوند. از این رو، پرده های کوتاه را معمولاً در آشپزخانه یا حمام می توان یافت.
دقت در اندازه گیری پنجره بسیار مهم است و بهتر است از مترهای فلزی و جمع شدنی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که اندازه هایتان را با دقت بازبینی کنید و هرچه جزئیات بیشتری را یادداشت کنید، بهتر است.
الف- پهنای میل پرده معمولاً ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر بالاتر از پنجره نصب می شود ؛ پهنای پرده نیز بر همین اساس تعیین می شود.
ب- طول کامل پرده از بالای میل پرده تا کف زمین؛ پرده۵/۱ تا ۲ سانتی متر بالاتر از سطح زمین قرار می گیرد.
پ- طول پرده ای که از حلقه میل پرده آویزان می شود تا سطح زمین.
ت- فضای چین خوردگی پرده که با توجه به پهنای پنجره متفاوت است.
ث- طول کامل پرده های کوتاه که معمولاً ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر پایین تر از پنجره قرار می گیرند ( مگر این که مانعی مانند بوفه در میان باشد).
ج- پهنای درون پنجره: پهنای پرده کرکره را می توان براساس همین اندازه تعیین کرد.
چ- طول درون پنجره: طول پرده کرکره را می توان براساس همین اندازه تعیین کرد.
برای این که پنجره بلندتر به نظر برسد، میل پرده را بالاتر از حد طبیعی نصب کنید.
برای این که پنجره پهن تر به نظر برسد، فضای چین خوردگی را افزایش دهید.
برای این که پنجره باریک تر به نظر برسد، پرده ها را در بالا به هم وصل کنید و از پایین نیز آنها را جمع کنید.
با افزودن پوشش فوقانی، نظیر والان فاصله میان بالای پنجره و میل پرده را بپوشانید.