تزئینات آپارتمان

کمد لباس اتاق ها را از نوع دولنگه و مرتفع انتخاب کنید. ▪ در اتاق نشیمن به ترکیبی که بر اثر باهم آیی رنگ ها و اشیا ایجاد می شود، دقت کنید. در صورت امکان از چرخه رنگ ها استفاده کنید تا در انتخاب رنگ اشتباه نشود. ▪ یک آباژور یا گلدان گل بزرگ در […]