طراحی داخلی

طراحی داخلی (Interior Design) که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، بهینه*سازی فضاهای داخلی ساختمان*ها به منظور انجام فعالیت*های روزمره یعنی زندگی و کار است. بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می*شود. این فضاها محیطی را ایجاد می*کنند که پاسخ*گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز […]