مفهوم فنگ شویی

معنای تحت اللفظی فنگ شویی به معنای “باد و آب” است. ترکیب ، جریان و کنش و واکنش این دو عنصر زندگی بخش، انرژی را که پایه و اساس فنگ شویی را تشکیل می دهد به بهترین نحو توصیف می کند. فنگ شویی چیست؟ فنگ شویی، که ریشه چینی دارد، به تعامل ما با محیط […]