گیاه مناسب آپارتمان

نگهداری از گیاهان عشق خاصی می‌خواهد و همه نمی‌توانند به راحتی از هر گیاهی نگهداری کرده و طراوتش را به خوبی حفظ کنند. ولی بعضی از گیاهان آنقدر سخت جان هستند که هر کسی به راحتی می‌تواند از آنها نگهداری کند، بدون اینکه زحمت خاصی داشته‌باشد و وقت زیادی بخواهد. «فیلودندرون برگ انجیری» از همین […]